Översyn av relevant lagstiftning för att uppnå Sveriges klimatmål
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet, Miljödepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Lagrådsremiss

30/1
2024

Kritiken: Regeringens lagändringar om elnät saknar viktigaste förslaget

Efterfrågan på reformer för att underlätta elnätsutbyggnaden har varit stor. Nu skickas flera av förslagen från klimaträttsutredningen på remiss till Lagrådet. Samtidigt kritiseras regeringens beslut att inte lagreglera valet mellan luftledning och markkabel. 

Läs mer
29/8
2023

Regeringen ser över ersättningen till fastighetsägare

För att snabba på elnätsutbyggnaden ser nu regeringen över ersättningen till fastighetsägare för upplåtelse av mark. Det är viktigt att fastighetsägarna anser att ersättningen är rimlig, menar Ebba Busch. 

Läs mer
31/5
2023

Elnätsoro inför utbyggnadsvåg ska stillas med mer vägledning

Klimaträttsutredningens förslag tas vidare, och nu ska Folkhälsomyndigheten leda ett arbete för att ta fram vägledning om hur lågfrekventa magnetfält påverkar människors hälsa. Förhoppningen är att vägledningen ska leda till snabbare prövningsprocesser för nya elnät.

Läs mer
28/2
2023

Förenkla tillståndsprocesserna för vindkraft

Elektrifieringen och klimatomställningen går mycket snabbt, men vi är helt säkra på att det är möjligt att bygga den elproduktion som behövs för att möta en fördubblad efterfrågan på el till 2035. Det skriver representanter för energibranschen.

Läs mer
8/12
2022

Regeringen måste snabba på elnätsutbyggnaden  

700 mil elledning ska byggas de kommande tjugo åren. För att lyckas med den enorma uppgiften krävs effektivare tillståndsprocesser. Det skriver Åsa Pettersson, vd Energiföretagen, och Daniel Badman, vd Svensk vindenergi.

Läs mer
30/11
2022

Föreslagen plan för transporteffektivt samhälle delar instanserna

Miljö- och klimatministern anser att det behövs mer styrmedelsarbete för att få till ett effektivare transportsystem. Men förslagen som lagts fram på området delar intressenterna.  

Läs mer
30/11
2022

Bred uppbackning inför elnätsförslag i miljötillståndsutredningar

Två av de största utredningarna på klimat- och miljöområdet har lagt fram flera pusselbitar till den nya regeringens ambitioner på miljötillståndsområdet. Men även om regeringsföreträdare inte vill uttala sig om vilka förslag som ska tas vidare, har de i alla fall bred uppbackning på vissa förslag.

Läs mer
7/11
2022
REMISS

Remiss: Slutbetänkande - Rätt för klimatet (SOU 2022:21)

Sista datum att svara på remissen.

31/8
2022

Endast tre partier vill skärpa tonen mot Trafikverket

Klimaträttsutredningens förslag att ge Trafikverket ett tydligt uppdrag att skapa ett transporteffektivt samhälle har svagt stöd bland partierna, enligt Gröna mobilisters valenkät. ”Vi hoppas att fler partier så småningom inser att dessa åtgärder behövs.”, säger ordförande Jesper Johansson.

Läs mer
11/8
2022

IKEM och Wibax: Reformera miljöbalken

De problem många företag upplever i dag behöver åtgärdas i grunden och därför anser vi inte att man bara ska försöka lappa och laga i ett icke fungerande system. Därför måste miljöbalken reformeras, skriver Anna Bergvall, QSE-chef på Wibax och Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM.

Läs mer
25/5
2022

Trafikverkets måldirektör om klimaträttsförslag: Vi jobbar redan med detta

Ett större omtag av infrastrukturplaneringen behövs för att få till ett mer resurseffektivt transportsystem, enligt klimaträttsutredningen. Utredningen fokuserar till stor del på Trafikverkets arbete, där måldirektör Jonas Eliasson ser fram emot att gå igenom förslagen. ”Det finns alltid anledning att utveckla nya metoder som tar hänsyn till fler faktorer.”

Läs mer
25/5
2022

Kritik mot förslag om att luftkabel blir huvudregel: "Motståndet finns kvar"

Valet mellan luftledning och mark- eller sjökabel tar ofta lång tid i prövningar när elnätet ska byggas ut. Klimaträttsutredaren Anders Danielsson föreslår att en huvudregel införs när det ska vara luftledning. Förslaget får kritik från nätverket Gräv ner i Sörmland som kämpar för fler markkablar.

Läs mer
24/5
2022

”Finanspolitiska rådet och Klimatpolitiska rådet landar i samma slutsatser”

Klimatomställningen är det allra starkaste argumentet för en förtida översyn av det finanspolitiska ramverket. Det slår Finanspolitiska rådet fast i sin årsrapport. Slutsatsen välkomnas av Cecilia Hermansson, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet och tidigare ledamot i Finanspolitiska rådet.

Läs mer
20/5
2022

Utredare: Försvarsmakten bör hjälpa klimatnyttiga bolag

Försvarsmakten bör få ett särskilt uppdrag från regeringen att ta fram vägledningar om hur verksamheter som bidrar till klimatomställningen kan samexistera med försvaret. Det föreslår klimaträttsutredaren Anders Danielsson.

Läs mer
19/5
2022

Utredaren: Klimatnytta ska inte få specialbehandling

Klimaträttsutredaren Anders Danielsson tror inte på idén införa en regel i miljöbalken som ger klimatnyttan större tyngd än andra intressen. ”Det går rent tekniskt. Men skulle förmodligen medföra längre prövningstider.” säger han.

Läs mer
15/5
2022
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Översyn av relevant lagstiftning för att uppnå Sveriges klimatmål, Dir. 2019:101

Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

7/12
2021

Anders Danielsson har lämnat residenset

Den 1 december lämnade Anders Danielsson uppdraget som landshövding i Västra Götalands län. Vikarierande landshövding är nu Lisbeth Schultze.

Läs mer
19/10
2021

Laddat läge när miljöbalksutredning tar emot respons

Tongångarna kring behovet av reformerad miljöbalk är högt efter flera uppmärksammade fall i de närliggande domstolsprocesserna. Men förslagen som lagts fram på just det området lär inte få det helt lätt att passera gå.

Läs mer
8/4
2021

Mer klimatkrav oroar industrin: ”Visar på en brist på förtroende”

Klimaträttsutredningen vill skärpa de nationella klimatkraven även på aktörer som omfattas av EU:s utsläppshandel. Men Svenskt näringsliv slår bakut, och pekar på att åtgärder med det målet krockar med grundtanken i den gemensamma utsläppshandeln.

Läs mer
1/4
2021

Klimaträttsutredaren "Våra förslag är fullt genomförbara"

Ska en klimatanpassning av miljöbalken få genomslag på utsläppen krävs att även gamla tillstånd omprövas enligt de nya kraven, enligt klimaträttsutredare Anders Danielsson. "Det viktiga är att komma åt de stora utsläppen. Ska vi se en förändring finns bara en väg" säger han.

Läs mer
31/3
2021
SOU/DS

SOU: En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:.21)

Utredaren har överlämnat betänkandet "En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden" till miljödepartementet.

1/9
2020

Klimaträttsutredaren: Kontroversiella frågor går inte att lösa digitalt

KLIMATGENOMGÅNG. Coronapandemin har försvårat arbetet med en klimatöversyn av svensk lagstiftning. Djupare diskussioner om kontroversiella frågor kräver personliga möten, enligt klimaträttsutredaren Anders Danielsson.

Läs mer
16/1
2020

Ska klimatanpassa lagar – och samtidigt utreda psykologiskt försvar

UPPDRAGSTUNGT. Tidigare generaldirektören för Migrationsverket och Säpo – landshövding Anders Danielsson – tar sig an ytterligare ett utredningsuppdrag för regeringen.

Läs mer
19/12
2019
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Översyn av relevant lagstiftning för att uppnå Sveriges klimatmål

Regeringen har tillsatt en utredning.