Beslutskedja: Miljömålsberedningen: Strategi för hur Sverige ska leva upp till EU:s åtaganden inom biologisk mångfald respektive nettoupptag av växthusgaser från markanvändningssektorn (LULUCF),

12/10
2020
7/6
2022
4/8
2022
11/8
2022
3/3
2023
7/6
2023
12/3
2024
11/4
2024
22/4
2024
23/4
2024
2/12
2024