Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården
Departement: Socialdepartementet
Utskott: Socialutskottet
Status: Kommittédirektiv

23/5
2023

Fysioterapeuterna vill ha svar om nationella taxan: ”Vi är rädda att det blir ett jaså igen”.

Bokstavsutredningen om nationella taxan för läkare och fysioterapeuter är klar. Men resultatet offentliggörs inte. ”Det som oroar oss är att man kommer att skjuta på resultatet ytterligare”, säger Cecilia Winberg, ordförande för Fysioterapeuterna.

Läs mer
23/3
2023

Huvudmannaskapsutredning närmar sig start

Utredningen om ett statligt huvudmannaskap för vården kommer preliminärt att tillsättas i maj. Från patientorganisationerna kommer flera medskick till direktiven.

Läs mer
19/5
2022

S-doldis med makt över sjukvården vill göra som i Danmark

”Vi behöver rensa den byråkratiska överbyggnaden på vården och lita mer på att vårdpersonalen är klok nog att göra bra och rätt för patienter som är sjuka” säger Dag Larsson, Socialdemokraternas sjukvårdspolitiske talesperson. I en intervju med Altinget avslöjar han hur han vill kopiera det danska sjukvårdssystemet och vilken den absolut viktigaste valfrågan är.

Läs mer
5/5
2022

Socialstyrelsen har klubbat riktvärdet för fast läkarkontakt

Nu har Socialstyrelsen satt ner foten och bestämt att 1 100 patienter är ett riktvärde för hur många patienter en läkare ska ha listade hos sig. Syftet är att öka kontinuiteten och skapa en dräglig arbetssituation för läkarna. ”Självklart är vi väldigt glada” säger Marina Tuutma, ordförande för Svenska distriktsläkarföreningen (DLF).

Läs mer
28/4
2022

Anders W Jonsson (C) om valets viktigaste sjukvårdsfråga: ”Låt tusen blommor blomma”

Enligt opinionsmätningar är hälso- och sjukvården en av de viktigaste valfrågorna inför riksdagsvalet 2022. Centerpartiet vill ge småskalig sjukvård i glesbygden en chans. För Altinget berättar sjukvårdspolitiske talespersonen Anders W Jonsson om effekterna av januariavtalet och vilken valets viktigaste sjukvårdsfråga är.

Läs mer
6/4
2022
BESLUT

Beslut: Ökad kontinuitet och effektivitet i vården - en primärvårdsreform

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

5/4
2022

Utan företagshälsan – ingen god och nära vård

Det är hög tid att regeringen inser vad som behövs för att göra Sverige friskare. Arbetsplatsen är en arena för folkhälsa och den arbetande delen av befolkningen måste finnas med i diskussionen kring hälso- och sjukvårdens utveckling, skriver Sveriges företagshälsor.

Läs mer
31/3
2022
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Ökad kontinuitet och effektivitet i vården - en primärvårdsreform

Socialutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

17/1
2022

Regeringen ger organisation halv miljon för att utbilda patientföreträdare

Funktionsrätt Sverige får en halv miljon kronor för att utveckla en utbildning för patientföreträdare. Enligt regeringen kommer pengarna med anledning av omställningen av primärvården.

Läs mer
14/12
2021
PROPOSITION

Proposition: Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

14/12
2021

Regeringens primärvårdspropp delar partierna

Regeringen har nu beslutat om en proposition för primärvårdsreformen, den så kallade primärvårdsproppen. Propositionen innehåller bland annat förslag om att val av utförare inom primärvården ska ske genom listning. Syftet är att det ska bli lättare för patienter att få en fast läkarkontakt.

Läs mer
11/11
2021

Anders W Jonsson (C): ”Vi kommer att fälla primärvårdsproppen”

PORTRÄTT. Enligt barnläkaren och riksdagsledamoten Anders W Jonsson (C) är problemen inom svensk sjukvård framför allt strukturella och beror på ”dåligt ledarskap”. Han tycker att Sverige ska göra som Danmark för att korta vårdköerna och att svensk beroendevård är en ”skamfläck” i ett europeiskt sammanhang.

Läs mer
4/11
2021

Lagförslag om listning i primärvården får kritik: ”Mission impossible”

Regeringens lagrådsremiss om listning, vårdgaranti och fast läkarkontakt i primärvården är ett ”svagt förslag” och orimligt att genomföra med dagens bemanning, enligt Marina Tuttma, Läkarförbundet. Svensk primärvård är inte i ett läge att ”axa upp” än, menar Karin Rågsjö (V).

Läs mer
3/11
2021
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Ökad kontinuitet och effektivitet i vården – en primärvårdsreform

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

25/10
2021

Ge oss bättre förutsättningar att hjälpa vid psykisk ohälsa

Om vår samlade kompetens hade använts på ett bättre och effektivare sätt hade en stor del av den psykiska ohälsan i samhället kunnat förebyggas. Det skriver representanter för nio professions- och fackförbund inom vården.

Läs mer
30/9
2021
REMISS

Remiss: Betänkandet God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)

Sista datum att svara på remissen.

29/3
2021

”Risken för oupptäckt psykisk ohälsa är stor”

Socialstyrelsen ska snart presentera en översyn av bemötande av psykisk ohälsa inom primärvården. Tillgången till stöd ute i landet är ett "lotteri", enligt Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, medan okunnig personal och långa väntetider skapar bristande tillit, enligt Fontänhuset.

Läs mer
23/3
2021

Använd socialarbetares och psykologers kompetens i högre uträckning

Bris årsrapport visar på samhällets oförmåga att skydda utsatta barn. Vi kan inte längre se på. Det är dags att säkra tillgången på psykologisk och psykosocial kompetens så att alla barn och elever kan erbjudas bra och likvärdigt stöd, skriver Sveriges psykologförbund och Akademikerförbundet SSR.

Läs mer
28/1
2021
SOU/DS

SOU: God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)

Utredaren har överlämnat betänkandet "God och nära vård - Rätt stöd till psykisk hälsa" till socialdepartementet.

28/1
2021

Utredare: Så rustar vi primärvården för att möta psykisk ohälsa

DEBATT. Förslagen finns, nu krävs bred politisk enighet för att en hållbar hälso- och sjukvård ska bli möjlig. Det skriver utredare Anna Nergårdh som i dag presenterar förslag för en primärvård bättre rustad att möta befolkningens behov vad gäller psykisk ohälsa.

Läs mer
26/1
2021

Hallå där Anna Nergårdh – vilken är ödesfrågan för svensk sjukvård?

UTREDNING. Anna Nergårdhs regeringsuppdrag är slutfört när God och nära vård-utredningen gått i mål. Sista delrapporten är på uppdrag från januariavtalet om sjukvård för personer med lättare psykisk ohälsa. För Altinget berättar hon om hur hon ser på sjukvårdens framtid.

Läs mer
15/1
2021
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården

Sista datum för utredaren att slutredovisa uppdraget.

24/11
2020

SKR: Nära tillgång till läkare nödvändig för en god äldrevård

DEBATT. Att säkerställa en bra tillgång till läkare i kommunal hälso- och sjukvård kräver flera parallella lösningar. Ett nationellt beslut om att låta kommuner få ta över läkaransvaret skulle dock försvåra utvecklingen mot en mer jämlik och tillgänglig vård för många äldre, skriver SKR:s Marie Morell (M).

Läs mer
18/11
2020
BESLUT

Beslut: Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

10/11
2020

Hallå där Ulrika Jarrolf – Projektledare till nya riktlinjer för obesitasvård

HALLÅ DÄR. Efter påtryckningar tar Socialstyrelsen nu fram nationella riktlinjer för obesitasvård. Ulrika Jarrolf är projektledare och ser stigmat kring patientgruppen som faktor till frågans låga prioritet.

Läs mer
31/8
2020
REMISS

Remiss: , God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

Sista datum att svara på remissen.

20/8
2020

Expert: Riktlinjer för fetmavård kan sinkas av politikerna

OBESITAS. Dagens fetmavård varierar kraftigt mellan regionerna och är obefintlig på flera håll. Socialstyrelsen ska nu ta fram nationella riktlinjer för vård av fetma. Enligt Joanna Uddén, överläkare och ordförande på SFO, ligger den verkliga utmaningen i politiska beslut om resurser.

Läs mer
2/6
2020

Det här innehåller propositionen om primärvården

PROPOSITION. God och nära vård-utredningen med Anna Nergårdh i spetsen har nu lett till ytterligare en proposition från regeringen, med fokus på tillgänglighet, delaktighet och en personcentrerad vård.

Läs mer
28/5
2020
PROPOSITION

Proposition: Inriktning för nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

28/5
2020

Saco: Studenthälsans situation är orimlig

DEBATT. Lärosätenas studenthälsa behöver ett mycket tydligare uppdrag från regeringen. Det är viktigt för studenternas situation i dag, men också för hela deras framtid på arbetsmarknaden. Det skriver Göran Arrius och Mimmi Rönnqvist. 

Läs mer
19/5
2020

Studenthälsan når inte ut till studenterna

RAPPORT. Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) har gjort en egen granskning av hur väl studenthälsan förbygger studenters psykiska ohälsa. Enligt rapporten vet var fjärde student inte ens om att studenthälsan existerar.

Läs mer
2/4
2020

Nergårdh: Coronakrisen visar behovet av ett nytt vårdsystem 

UTREDNING. Nära vård-utredaren Anna Nergårdh har nu lämnat förslag om hur vården ska bli nära, modern och sammanhängande.  – På sikt tror jag att coronakrisen understryker betydelsen av att ha ett systemperspektiv på hälso- och sjukvården, där alla delar är inkluderade, säger hon.

Läs mer
1/4
2020
SOU/DS

SOU: God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

Utredaren har överlämnat betänkandet "God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem" till socialdepartementet.

9/1
2020

Nergårdh: "Vi står inför en stor omställning av vården i Sverige"

PROPOSITION. Enligt utredaren Anna Nergårdh behövs en mer personcentrerad vård och bättre kontinuitet inom primärvården. Att den utlovade propositionen om primärvårdsreformen drar ut på tiden beror på socialdepartementets "beslutsimpotens", enligt Camilla Waltersson Grönvall (M). 

Läs mer
26/6
2019

Seminarium: God och nära vård

Seminarium där utredare Anna Nergårdh presenterar arbetet med utredningen "Samordnad utveckling för god och nära vård."

Läs mer
12/6
2019

SKL: Nationell strategi behövs för samverkan inom vården

UTREDNING. Utredaren Anna Nergårdh lyfter i sitt delbetänkande behovet av personcentrerad vård och samverkan mellan vårdaktörer. SKL ser ett stort behov av konkreta förslag för avtalssamverkan och informationsutbyte längs hela vårdkedjan.

Läs mer
5/6
2019
SOU/DS

SOU: God och nära vård (SOU 2019:29)

Utredaren har överlämnat betänkandet "God och nära vård" till socialdepartementet.

15/11
2018
REMISS

Remiss: God och nära vård - En primärvårdsreform (SOU 2018:39)

Sista datum att svara på remissen.

1/6
2018
SOU/DS

SOU: God och nära vård – En primärvårdsreform (SOU 2018:39)

Utredaren har överlämnat betänkandet "God och nära vård – En primärvårdsreform" till socialdepartementet.

23/5
2018
BESLUT

Beslut: Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

24/4
2018
UTSKOTTSBETÄNKANDE

Betänkande: Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Socialutskottet har presenterat sitt förslag till riksdagsbeslut.

31/1
2018
PROPOSITION

Proposition: Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Regeringen har överlämnat propositionen till riskdagen. 

15/12
2017
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

7/6
2017
SOU/DS

SOU: God och nära vård - delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (SOU 2017:53)

Utredaren har överlämnat betänkandet "God och nära vård - delbetänkande av utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård" till socialdepartementet.

2/3
2017
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården

Regeringen har tillsatt en utredning.